Liên hệ

CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐẦM SEN
Số 3, Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, TP. HCM
ĐT: (08)3963.2483 – 39634963 – Fax: (08).39633073
Website: www.congviendamsen.com