Vườn chim

Hiện tại, Vườn Chim thú Đầm Sen có khoảng 2.300 con với 35 loài trong đó có khoảng 15 loài bò sát, hơn 20 loài chim được phân bố làm 02 nhóm chính.

Nhóm chim ăn thịt: gồm chim ăn thịt chân có màn bơi: chim Còng cọc, chim Điên điển..; Chim ăn thịt chân không có màn bơi như Chim già đẩy, Nhan sen,..; Chim ăn thịt thuộc bộ chim ưng có móng quốt như Kên kên.

chim-quy-damsen

Chim già đẩy tại Vườn Thú

vuon-chim-tai-dam-sen

Vườn Chim tại Đầm Sen

Nhóm chim ăn ngũ cốc: gồm chim ăn ngủ cốc chân có màn bơi: Lele, Vịt trời…; Chim ăn ngũ cốc chân không có màn bơi: chim Công, chim Trĩ, chim Trích, Két,..

chim-cong-tai-damsen

Chim Công tại Đầm Sen

cong_mua_damsenpark

Thật đẹp phải không các bạn